Đề cử truyện dịch

  • Tên gốc bằng một trong các thứ tiếng Trung/Anh/Nhật/Hàn/v.v... của bộ truyện bạn đề cử.
  • Tên truyện đã được dịch ra tiếng Việt.
  • (Tính theo chap/chương, đối với đoản văn thì là số chữ)
  • Nếu đã có rồi vui lòng gửi kèm link blog hoặc tên nhóm/cá nhân đó và nói rõ hiện nay họ đã drop bộ truyện hay chưa. Nếu không nhớ/không biết vui lòng điền "Không rõ".
  •